Ege Hasar Yardım
Hasar İşlemleri
Anlaşmalı Servisler
Mini Onarım
Aranmayan Paralar
Anlaşmalı Cam Servislerimiz
 
Hasar İşlemleri

Hasar Durumunda Yapılması Gerekenler

Herhangi bir hasar halinde (0212) 347 79 79 no`lu EURO SİGORTA HASAR İHBAR hattına başvurabilirsiniz.

İhbarınız sonucunda dosyanıza atanacak sigorta eksperi en kısa zamanda hasar dosyanızla ilgilenecektir.

İhbar anında sizden istenecek bilgiler:

Hasar ihbarı yapılırken sigortacıya iletilmesi gereken bilgiler :

1) Poliçe numarası

2) Sigortalı / Mağdur isim ve / veya ünvanı

3) Hasar tarihi

4) Hasar yeri

5) Hasarın oluş şekli

6) Tahmini hasar bedeli

7) Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi, Şirket yetkilisinin irtibata geçeceği kişinin irtibat bilgileri.(telefon adres vb)

Hasar ihbarı yaptığınızda verilecek olan dosya numarasını mutlaka not ediniz. Hasarınızla ilgili tüm yazışma ve görüşmelerde bu dosya numarası kullanılacaktır.

 

Hasar Durumunda Gerekli Belgeler

Hasar durumunda, dosya inceleme ve onay işlemlerinizin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin mümkün olduğunca kısa bir süre içinde dosyanıza atanmış ekspere veya hasar dosya numaranızı belirterek Euro  Sigorta Genel Müdürlük Hasar Departmanı`na iletilmesi gerekmektedir

 

 

 

TRAFİK SİGORTALARINDA

 

Maddi hasarlarda:
· Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),

(Yetkili makamlarca tutanak düzenlenmişse)
· Maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı (Kazaya karışan araç sürücüleri tarafından ıslak imzalı)

(Anlaşma tutanağı)
· Sigortalı ve mağdur araç sürücülerine ait alkol raporu (Onaylı kopya), (Yetkili makamlarca tutanak düzenlenmişse)
· Mağdur aracın trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
· Mağdur aracı kullanan kişinin sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
· Mağdurun T.C.Kimlik numarası, şirket ise vergi levhası,
· Poliçe fotokopisi,
· Hasarlı aracın fotoğrafları,
· Sigortalı araç sürücüsünün sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
· Sigortalı araç trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
· Başka bir sigorta şirketinden tazminat alıp almadığına dair yazı,
· Banka hesap bilgileri

Bedeni hasarlarda :

Yaralanma durumunda:
- Tedavi masrafları 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren torba yasa kapsamında SGK tarafından karşılanmaktadır.

 

Maluliyet Durumlarında:
· Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya), (Yetkili makamlarca tutanak düzenlenmişse)
· Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
· Maluliyet % sini gösteren maluliyet raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacak),
· Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp alınmadığına dair yazı.

· Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge

Ölüm durumunda:
· Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
· Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
· Aile nüfus kayıt örneği,
· Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
· Veraset ilamı,
· Defin ruhsatı,
· Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge.
· Kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu,

· Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp alınmadığına dair yazı.

 

KASKO  SiGORTALARI

 

Çarpma çarpışma durumlarında:
· Poliçe fotokopisi,
· Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya) veya maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı (Kazaya karışan araç sürücüleri tarafından ıslak imzalı)
· Tutanak tutulamadığı durumlarda, tutanak tutulamama nedeni ile birlikte detaylı hasar beyanı,
· Alkol raporu (Onaylı kopya), (Yetkili makamların düzenlediği trafik kazası tespit tutanağı olan kazalarda)
· Trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
· Sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
· Yük taşıyan araçlarda sevk irsaliyesi ve kantar fişi,
· Römork (Frigorifik kasa) hasarlarında uygunluk belgesi ve resimleri
· Hasarlı aracın fotoğrafları,
· Ağır hasarlı araçlarda trafikten çekme belgesi, (Dosya açılıp ekspertiz yapıldıktan sonra ağır hasarlı olduğu kararlaştırılmışsa alınacak belge konusunda şirket tarafından yönlendirme yapılacaktır.)
· Hurdaya ayrılan araçlarda hurda belgesi, (Dosya açılıp ekspertiz yapıldıktan sonra alınacak belge konusunda şirket tarafından yönlendirme yapılacaktır.)
· D/M (Dain-i Mürtehin/rehinli alacaklı) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
· Banka hesap bilgileri

Hasarın T.C. sınırları dışında meydana gelmesi halinde ;
· Hasarın meydana geldiği ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan tutanağın onaylı kopyası ve onaylı tercümesi,
· Uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu ve bu raporun mahalli Türk Konsolosluğunca tasdiki.

Aracın Çalınması durumunda:
· Karakol ilk müracaat tutanağı (Onaylı kopya),
· İlk müracaatın yapıldığı karakoldan alınacak bulunamadı yazısı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı şirketimizden temin edilecektir),
· Oto hırsızlık masasından, oto hırsızlık masasının olmadığı illerde emniyetin ilgili biriminden alınacak bulunamadı yazısı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı şirketimizden temin edilecektir)
· Trafik belgesi fotokopisi (Tescil müdürlüğünden çalıntı kaşeli ruhsat alımında trafik belgesi de teslim alındığından, öncesinde fotokopisinin alınması gerekmektedir),
· Aracın kayıtlı olduğu trafik tescil şube müdürlüğünden çalıntı kaşeli trafik tescil belgesi (Ruhsat) aslı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı şirketimizden temin edilecektir)
· Aracı kullananın sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,

· Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi dairesinden alınacak),
· Aracın maliyedeki kaydının silindiğine dair belge, (Vergi dairesinden alınacak),
· Vekâletname aslı (Örnek vekâlet Şirketimiz tarafından verilecektir),
· Aracın geçerli kasko ve trafik poliçe asılları,
· Aracın trafik dosyası (Araç satın alınırken verilen fatura, teknik belgeler, araç alımından sonra yatırılan vergi makbuzları, v.s.)
· D/M (Dain-i Mürtehin/rehinli alacaklı) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
· Aracın asıl ve yedek anahtarları.

· Banka hesap bilgileri

Yanma Durumlarında ayrıca:

· İtfaiye Raporu.

Radyo – Teyp çalınması durumunda :

Radyo-Teyp çalınması halinde, poliçenizde orijinal veya opsiyonel donanım olarak verilen teminat sona erecektir. Araç üzerine yeniden radyo-teyp monte edilmesi halinde poliçenize ek teminat olarak eklenmesi için acentenizle irtibat kurmanız gerekmektedir.

· Karakol başvuru müracaat ve görgü - tespit tutanağı (onaylı kopya),
· Trafik tescil belgesi (ruhsat) ve sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
· D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,

 

 

ZORUNLU KOLTUK FERDi KAZA SiGORTALARI

 

 

Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
· Zarar gören kişilerin sigortalı araçta ne sıfatla bulunduğunun belgesi, yolcu mu? Muavin mi? Şoför mü? (Tutanaklarda yok ise),

· Yolcu listesi ve mağdur yolculara ait yolcu bileti,

· Şoför ve muavinin sigortalı araçta çalıştıklarına dair resmi belge,

Ölüm Durumunda ayrıca;

· Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,

· Defin ruhsatı,

· Veraset ilamı,

· Nüfus kayıt örneği.

Maluliyet durumunda ayrıca;

· Maluliyet %’sini gösteren rapor (Tam teşekküllü hastaneden),

· Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.

Yaralanma Durumlarında ayrıca;

· Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, fiş, reçete, ilaç kupürleri),

· Hastane Epikriz raporu,

· Banka hesap bilgileri

 

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI

 

· Trafik kazası tespit tutanağı veya bilirkişi raporu (Onaylı kopya)

· Zarar gören kişilerin yolcu olduklarının belgesi (Yolcu bileti),

· Şehirlerarası veya uluslararası taşımacılık yetki belgesi,

· Trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,

· Sürücünün sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,

· Sürücünün alkol raporu (Onaylı kopya),

Ölüm durumunda ayrıca;

· Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,

· Defin ruhsatı,

· Veraset ilamı,

· Nüfus kayıt örneği,

· Ölen yolcunun kazanç durumunu tevsik edici belge,

Maluliyet durumunda ayrıca;

· Maluliyet %’ sini gösteren rapor (Tam teşekküllü hastaneden),

· Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.

FERDİ KAZA SİGORTALARI

 Ölüm durumunda:

· Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),

· Aile nüfus kayıt örneği,

· Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,

· Defin ruhsatı,

· Veraset ilamı,

Maluliyet durumunda:

· Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),

· Maluliyet %’ ni gösteren maluliyet raporu ( Tam teşekküllü hastaneden).

· Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.

HIRSIZLIK SİGORTALARI

 

· Poliçe aslı veya fotokopisi,

· Karakol müracaat tutanağı (Onaylı kopya),
· Olay yeri görgü tespit tutanağı (Onaylı kopya),
· Çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol ya da jandarma yazısı (Hasar tarihinden 30 gün sonra alınacak),
· Olay yeri detaylı fotoğrafı,
· Hasar gören malların faturası, kullanım kılavuzu v.s.
· Alınan ve satılan malların giriş ve çıkış faturaları (İşyerleri için),
· Envanter kayıtları (İşyerleri için).
· Banka hesap bilgileri

  İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI

   İş güvenliği veya S.S.K. müfettişleri tarafından tutulan raporlar (Onaylı kopya),

· İş kazası ile ilgili tutanaklar,

· İşçinin SGK bordrosu,

· Kaza geçiren işçinin maaş bordrosu(Altı aylık),

· İşçi ya da S.G.K. tarafından işverene tazminat davası açılmış ise dava dilekçesi,

· İşveren aleyhine sonuçlanan mahkeme kararı, icra emri, ödeme makbuzları,

· Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname,

Ölümlerde ayrıca;

· Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,

· Defin ruhsatı,

· Veraset ilamı,

Maluliyet ve yaralanmalarda ayrıca;

· Hastane raporu,

· Maluliyet %’ sini gösteren rapor (Tam teşekküllü hastaneden),

· Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı,

· Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, fiş, reçete).

 

 

 

 

YANGIN SİGORTALARI

 

Yangın hasarları;

· Poliçe fotokopisi,

· Olayın oluşunu anlatan beyan (Olay karakola intikal etmişse tutanaklar),

· Rehinli bina, mal ve eşya için muvaffakatname,

· İtfaiye raporu,

· Savcılık takipsizlik kararı, davanın uzaması halinde savcılık iddianamesi,

· Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,

· Detaylı talep yazısı,

· Giriş çıkış faturaları, envanter ve vergi levhası (Sigortalı işyeri emtia ve demirbaş hasarlarında),

· Kaza tespit veya karakol tutanağı (Araç çarpması hasarlarında),

· Banka hesap bilgileri,

Dahili su ve sel su baskını hasarları;

· Poliçe fotokopisi,

· Hasarın oluş ve sonucuna yönelik detaylı beyan,

· Rehinli bina, mal ve eşya için muvaffakatname,

· Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,

· Detaylı talep yazısı,

· Giriş çıkış faturaları, envanter ve vergi levhası (Sigortalı işyeri emtea ve demirbaş hasarlarında),

· Hasara 3. Kişi sebebiyet vermiş ise ad ve adresini belirtir beyan,

· Hasarlı mal ve bölümlerle ilgili fotoğraf,

· Banka hesap bilgileri,

Hırsızlık hasarları;

· Poliçe fotokopisi,

· Karakol müracaat ve görgü tespit tutanakları,

· Çalınan malların faturası ve kullanım kılavuzları,

· Rehinli mal ve eşyalar için muvaffakatname,

· Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,

· Ticari işletmelerde vergi levhası, demirbaş kaydı,

· Banka hesap bilgileri,

· İlk müracaatın yapıldığı karakoldan alınacak bulunamadı yazısı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı Şirketimizden temin edilecektir)

Fırtına hasarları;

· Poliçe fotokopisi,

· Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,

· Ticari işletmelerde vergi levhası,

· Meteoroloji raporu,

· Detaylı talep yazısı,

· Banka hesap bilgileri,

 

iNŞAAT SiGORTALARI

 

· Poliçe aslı veya fotokopisi,

· Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,

· Detaylı talep yazısı,

· Hak ediş raporu (Hasar tarihini kapsayan),

· Keşif özeti,

· Sözleşme (Müteahhit ile işverenin yapmış olduğu),

· Meteoroloji raporu (Fırtına sonucu zarar oluşursa),

· İtfaiye raporu (Yangın sonucu zarar oluşursa) onaylı kopya,

· Karakol tutanakları (Hırsızlık sonucu zarar oluşursa) onaylı kopya,

· Kaza tespit tutanağı (Trafik kazası sonucu zarar oluşursa) onaylı kopya,

· Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (Fatura, irsaliye vb.) hırsızlık sonucu zarar oluşursa,

· Banka hesap bilgileri,

 

MONTAJ SİGORTALARI

 

· Poliçe fotokopisi,
· Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
· Detaylı talep yazısı,
· Hak ediş raporu (Hasar tarihini kapsayan),
· Keşif özeti,
· Sözleşme (Müteahhit ve işverenin yapmış olduğu),
· Meteoroloji raporu (Fırtına sonucu zarar oluşursa),
· İtfaiye raporu (Yangın sonucu zarar oluşursa) onaylı kopya,
· Karakol tutanakları (Hırsızlık sonucu zarar oluşursa) onaylı kopya,
· Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (Fatura, irsaliye vb.) hırsızlık sonucu zarar oluşursa,
· Banka hesap bilgileri

 

MAKiNE KIRILMASI SiGORTALARI

 

· Poliçe fotokopisi,

· Detaylı talep yazısı,

· Teknik / yetkili servis raporu (Fiyat detaylı),

· Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,

· Banka hesap bilgileri,

 

ELEKTRONİK CİHAZ  SİGORTALARI

 

· Poliçe fotokopisi,

· Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,

· Teknik/yetkili servis raporu (Fiyat detaylı),

· Detaylı talep yazısı,

· Karakol tutanağı (Hırsızlık sonucu hasar oluşursa) onaylı kopya,

· Banka hesap bilgileri

 

NAKLİYAT SİGORTALARI

 

Emtea Sigortaları

· Poliçe (Sigortalı tarafından imzalı ve aslı olacak),

· Fatura (Sigortalı malların tamamına ait, aslı ya da sureti olacak),

· Konşimento, hamule senedi, CMR, Sevk irsaliyesi,

· Kargo raporu,

· Gümrük giriş ve çıkış beyannameleri (İthalatta, giriş İhracatta, çıkış beyannamesi verilecek),

· Gümrük muayene tutanağı,

· Gümrük rezerv tutanağı (Mallar gümrükte hasarlanmış ise verilecek),

· Müfrez ordino (Sigortalı mal teslim belgesi. Taşınan mal vasıtadan eksik çıktı ya da çıkmadı ise düzenlenir),

· Taşıma sözleşmesi (Taşıma işi sözleme ile ihale edilmiş ise düzenlenir),

· Protesto mektubu (Rüculu hadiselerde üç gün içinde nakliyeciye ya da gemi acentesine çekilir),

· Trafik kazası tespit tutanağı, trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi, sürücünün sürücü belgesi (Hasar trafik kazası sonucu medya gelmişse),

· Banka hesap bilgileri,


Tekne Sigortaları

· Poliçe fotokopisi,

· Beyan,

· İşletme trafik tescil belgesi (Ruhsat),

· Denize elverişlilik belgesi,

· Sınıf (Class) Belgesi,

· Güverte ve makine jurnalleri( Kaza ile ilgili ),

· Meteoroloji raporu,

· Gemi adamları donanımında asgari emniyet belgesi,

· Deniz raporu (Kaptanın tuttuğu bir rapordur, yolculuk esnasında oluşan her türlü kazanın oluşunu mahkemeye gemi adamları ile birlikte tespit ettirir).

· Banka hesap bilgileri,

Taşınan para ve kıymet sigortaları;

· Hadise ile ilgili tutanak,

· Taşınan para miktarının tespitine ilişkin belgeler,

· Detaylı talep yazısı,

· Banka hesap bilgileri

 

 

 

 

SEYAHAHAT SAĞLIK SİGORTALARI

 

  Poliçe fotokopisi,
· Seyahat bileti,
· Gümrük kayıtları (Seyahatin gerçekleştiğini gösterir),
· Fatura asılları (Sağlanan tıbbi yardımların detaylı dökümünü gösterir),
· Reçete, ilaç fatura ve kupürleri,
· Resmi kurumların raporları (Seyahat esnasında trafik kazası veya adli bir kaza olduğunda gereklidir),
· Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu, (Cenaze nakilleri için gereklidir),
· Banka hesap bilgileri,

 

 

 

 Kaza Tespit Tutanağı

Maddi hasarlı kazalarda aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz kaza tespit tutanağına ihtiyacınız olacaktır..

 

Kaza tespit tutanağı eklenecek

 

Hasar Durumu Sorgulama

 

Hasar sorgulama ekranı konulacak

 

Standart Uygulama Noktaları

 

Otozenith  haritası bulunmaktadır.  Komple silinecek

 

 

Anlaşmalı Servisler

 

Harita bulunmaktadır.

 

 

Kasko Asistans  silinecek  

 

EURO SİGORTA

KASKO YARDIM TEMİNATLARI

TEMİNATLAR

AraçTeminatları

Aracınçekilmesi

Aracınvinç ilekurtarılması

Yolkenarı yardım

Otokapı kilithizmeti

Benzinbitmesidurumunda aracın çekilmesi

Aracınkullanılamayışınedeniyle konaklama

Daimiİkametgahadönüş veya yolculuğadevamseyahati

Seyahate devametmek için Rent-a-car

İkameAraç

Aracınnakli

Aracınemanet vemuhafazası

Profesyonelsürücühizmeti

Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu

FerdiTeminatlar

Yaralanmaveyahastalık durumunda nakil veya daimi ikametgaha geri dönüş seyahatiEşlikedenLehdarlar’ın nakli

Sigortalı’yayapılacaktedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması

Aileüyelerindenbirininölümü nedeniyleyolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

VefatedenSigortalının ve eşlik edenlerin nakli

İlaçgönderilmesi

Evdemeydana gelenhasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu seyahat

Acilmesajlarıniletilmesi

BilgiveOrganizasyon Servisi

TuristikBilgiler

Yol,kaza ve hava durumubilgileri

Sağlıkkuruluşları ileilgili bilgiler

Ulaşımaraçları ileilgili bilgiler

Dövizkurlarıbilgileri

Restoranlarveeğlence merkezleri hakkında bilgi

Konaklamaileilgili bilgiler

Kültürelaktivitelerhakkında bilgi

Hayvanbakımı ileilgili bilgiler

Özelgünler içinorganizasyon

Yaşlılarve çocuklar için bakımhizmetleri

Tercümehizmetleri

Çiçekgönderme hizmetleri

Diğerbilgihizmetleri

 

 

Ticari Araç Asistans

 

HAFİF – AĞIR ve ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇ ASİSTANS HİZMETLERİ

TEMİNATLAR

Araç Teminatları

Aracın çekilmesi

Aracın vinç ile kurtarılması

Yol Kenarı Yardım

Oto kapı kilit hizmeti (Sadece hafif ticari araçlar için)

Aracın arızalanması nedeniyle ikamet ve seyahat

Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat

Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat

Aracın emanet ve muhafazası

Yedek parça temini ve ulaştırılması

Bağlantı ve koordinasyon hizmeti

Ferdi Teminatlar

Yaralanma veya hastalık durumunda nakil veya geri dönüş seyahati

Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle aile

üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması

Vefat eden sigortalının nakli

Aile üyelerinden birinin vefatı sonucu geri dönüş seyahati

Evde ve işyerinde meydana gelen hasar nedeniyle geri dönüş seyahati

Sigortalı’nın Daimi İkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması nedeniyle ikamet süresinin uzatılması

İlaç gönderilmesi

Acil mesajların iletilmesi

 

 

 

Konut Asistans

 

 

EURO SİGORTA KONUT YARDIM

Teminatlar

Tesisat işleri

Elektrik işleri

Cam işleri

Anahtar işleri

Doktor veya ambulans gönderilmesi

Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi

Otel hizmeti

Güvenlik şirketi

Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

Birinci derece aile mensubunun ciddi hastalığı veya ölümü sonrası meydana gelen seyahat masraflarının karşılanması

Sigortalı faturalarının ödenmesi

Vefat halinde cenaze nakli

Solunum terapisti gönderilmesi

Yeni doğum yapmış Sigortalı’nın ve bebeğinin bakımı

Hastanede yatma durumunda yardım

Tıbbi danışma hizmeti

Acil mesajların iletilmesi

Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu

Bilgi ve organizasyon

 

İşyeri Asistans

 

EURO SİGORTA

İŞYERİ YARDIM

Teminatlar

Tesisat işleri

Elektrik işleri

Anahtar işleri

İşyerinde kalan kişinin kurtarılması

Cam işleri

Doktor veya ambulans gönderilmesi

Güvenlik hizmeti

İşyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

Yurtdışı iş seyahati esnasında işyerinde meydana gelen acil durum sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

Sigortalı Faturalarının Ödenmesi

Yurtdışında vefat halinde cenaze nakli

Tıbbi Danışma Hizmeti

Acil mesajların iletilmesi

Profesyonel işyeri hizmetleri organizasyonu

© 2009 EGE SİGORTA A.Ş.  |  ANASAYFA  |  SİTE HARİTASI  |  ACENTE İLETİŞİM  |  SERVİS İLETİŞİM  |  E-MAİL LİST  |  ENGLISH |  POLİÇE GÜVENLİK Web Tasarım Grimor